Извештаји >

   Надлежност >

   Организација >

   Обрасци >

   Обавештења >

   Узбуњивачи >

 

 

Ток предмета

 

Организација

СУДИЈЕ

Одлуком Високог савета судства о избору судија на сталну функцију у судовима опште и посебне надлежности за судије Вишег суда у Неготину изабрано је укупно 6 судија и то:

1. судија Драгица Сингуриловић, која је одлуком Народне скупштине РС постављена за председника суда почев од 23.10.2019. године
2. судија Јулијана Могош-Живковић, заменик председника суда, распоређен у кривичној материји као судија према малолетним лицима у припремном поступку и као председник већа за малолетнике и судија за претходни поступак
3. судија Љиљана Зарић распоређена у кривичној материји
4. судија Душан Царановић распоређен у кривичној материји
5. судија Слађана Марковић распоређена у грађанској материји
6. судија Љубица Никић распоређена у грађанској материји

СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ

Законом о судијама ("Сл.гл.РС" бр.116/2008,104/2009) прописано је да за судију поротника може бити именован пунолетни држављанин републике Србије који је достојан ф-је судије поротника.

При именовању води се рачуна о полу, старости, занимању и друштвеном положају кандидата, о звању, стручности и склоности ка појединим врстама судских ствари.

Судија поротник именује се на 5 година и може бити поново именован, а именује га Високи савет судства, на предлог министра надлежног за правосуђе.

ЗА судију поротника може бити именовано пунолетно лице које, у моменту именовања има мање од седамдесет година живота.

Судија поротник не може бити адвокат ни пружати услуге и стручне савете уз накнаду, а са функцијом судије поротника неспојиве су и друге службе, послови и поступци који су опречни достојанству и независности судије или штетни по углед суда

Судија поротник има право на накнаду трошкова насталих на функцији, накнаду за изгубљену зараду и право на награду. Услове и висину накнаде и награде прописује Високи савет судства.

За Виши суд у Неготину изабрано је 12 судија поротника.

ЗАПОСЛЕНИ

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Неготину тренутно је систематизовано укупно 17 радних места и 28 запослених.

Радни задаци и послови обављају се у оквиру следећих организационих јединица:

 1. Судска управа

 2. Писарница

 3. Рачуноводство

 4. Дактило-биро

 5. Техничка служба

 6. Одељење за информатику и аналитику

3.1. Организациона структура графички приказ

Организација

3.2. Председник суда

Овлашћења и дужности Председника суда регулисана су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.Председник суда представља суд, руководи судском управом, одговоран је за правилан и благовремен рад суда, а поједине послове судске управе Председник суда може поверити заменику Председника суда или председницима одељења. Председник суда не може поверити одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

Председник суда овлашћен је да:захтева законитост, ред и тачност у суду,налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду,одређује браниоце по службеној дужности по азбучном реду са листе адвокатакоје доставља адвокатска комора,стара се о одржавању независности судија и угледу суда и врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

Председник суда се стара о спровођењу и правилној примени Судског пословника,издавањем наредби и упустава, чију примену надзире Министарство правде, преко лица овлашћеног за надзор. Председник суда надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавањедуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

Председник непосредно вишег суда има право да надзире судску управу нижег суда, датражи обавештења о примени прописа, току поступка, те извештаје и друге потребне податке о раду нижег суда, као и да организује обиласке нижих судова са свог подручја.

У пословима судске управе Председнику помаже секретар суда, који је самосталан у пословима који су му поверени одлуком Председника суда, у складу са Судским пословником.

3.3. Судска управа

Пословима судске управе у смислу Закона о уређењу судова и судског пословника руководи председник суда, судија Драгица Сингуриловић, контакт телефон 019/542-366

Заменик предсеника суда је судија Јулијана Могош-Живковић.

Послове секретара суда обавља самостални саветник, Љиљана Мирић, контакт телефон 019/542-366

Послове административно-техничког секретара обавља Данијела Петковић-Петровић, која обавља послове предвиђене Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

Поступак према малолетним лицима

Као судија према малолетним лицима у припремном поступку и као председник већа за малолетнике поступа судија Јулијана Могош-Живковић.

3.4. Судска одељења

Судије су распоређене ради обављања послова у следећа одељења:

1. Кривично одељење,
2. Грађанско одељење,
3. Одељење судске праксе.
4. Одељење за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року.

3.4.1. Кривично одељење

У овом Одељењу поступају судије: ДРАГИЦА СИНГУРИЛОВИЋ, ЉИЉАНА ЗАРИЋ, ДУШАН ЦАРАНОВИЋ И ЈУЛИЈАНА МОГОШ-ЖИВКОВИЋ.

Председник овог одељења је судија Љиљна Зарић, контакт телефон 019/542-366, а замењује је судија Душан Царановић.

У оквиру кривичног одељења формирана су четири кривична већа.
Председник првог кривичног већа је судија Драгица Сингуриловић.
Председник другог кривичног већа је судија Љиљана Зарић.
Председник трећег кривичног већа је судија Душан Царановић.
Председник четвртог кривичног већа је судија Јулијана Могош-Живковић.

Председници наведених кривичних већа поступају у првостепеним кривичним предметима, у другом степену о жалбама на одлуке Основног суда у одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног, кривичним предметима у којима суд решава ван главног претреса, као и по свим другим кривичним предметима из уписника овога суда, при чему је обезбеђена њихова подједнака оптерећеност.

У случају процесних сметњи за поступање судија из грађанског одељења, судије кривичног одељења поступају и у предметима грађанског одељења.

Судија овог одељења, Душан Царановић, учествује и у већу за рехабилитацију.

Дежурство у истрази ван радног времена обављају све судије овог одељења као и председник суда, по посебном распореду.

За судију за претходни поступак одређен је судија Томислав Милојковић, који по потреби поступа и у поступцима у кривичним предметима по жалбама на одлуке основног суда о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног, кривичним предметима у којима суд решава ван главног претреса, као и по свим другим кривичним предметима из уписника овог суда.

3.4.2. Грађанско одељење

У овом одељењу поступају судије СЛАЂАНА МАРКОВИЋ И ЉУБИЦА НИКИЋ .

Председник овог одељења је судија Слађана Марковић, контакт телефон 019/542-391, а замењује је судија Љубица Никић.

У оквиру грађанског одељења формирана су два већа.
Председник првог грађанског већа је судија Слађана Марковић.
Председник другог грађанског већа је судија Љубица Никић.

Председници наведених грађанских већа поступају у првостепеним предметима, парничним предметима по жалбама из надлежности суда и свим осталим предметима из уписника грађанских предмета суда, при чему је обезбеђена њихова подједнака оптерећеност.

У случају процесних сметњи за поступање судија из кривичног одељења, судије грађанског одељења поступају и у предметима кривичног одељења.

Судије овог одељења учествовују у већу за рехабилитацију, заједно са судијом кривичног одељења, Душаном Царановићем, при чему је обезбеђена њихова подједнака оптерећеност.

3.4.3. Одељење судске праксе

У овом одељењу поступаће судија Љубица Никић за област грађанске материје и област заштита права на суђење у разумном року, и судија Душан Царановић за област кривичне материје, с тим што овим одељењем руководи судија Љубица Никић , контакт телефон 019/542-366.

Одељење судске праксе најмање једном у шест месеци врши анализу судске праксе по судским одељењима.

3.4.4. Одељење за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року

За одлучивање о првостепеној заштити права на суђење у разумном року, одређене су судије Слађана Марковић, Љубица Никић, Новица Стоилковић и Душан Царановић.

Председник овог одељења је судија Слађана Марковић, контакт телефон 019/542-366, а замењује је судија Љубица Никић

3.5. Судијски помоћници и приправници

Судијски помоћници ДАНИЦА ФАНЦИКИЋ и Надежда Тодоровић помажу судијама кривичног и грађанског одељења.

Приправници ће обуку спроводити по програму судијских приправника, а за праћење обуке је одређен судија Душан Царановић.

СУДСКА ПИСАРНИЦА

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници у седишту суда. Ако је то целисходније, поједини послови могу се обављати и у судским јединицама, односно у одељењима изван седишта суда.

Писарница самостално:

 • ставља потврду правноснажности и извршности одлуке на основу претходне одлуке судије;

 • оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству;

 • даје усмена и писмена обавештења на основу података из уписника и списа;

 • прима у облику службене белешке кратка саопштења, изјаве странака и других заинтересованих лица о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена или кад у њима није назначен дан доставе и слично;

 • пожурује у случајевима када по налозима није поступљено у одређеним роковима и када за пожуривање није потребна одлука судије;

 • прегледа писмена и указује странкама на недостатке у складу са својим овлашћењима;

 • предузима одговарајуће мере да се новчане казне, трошкови поступка и одузета имовинска корист, после издате наредбе суда, уредно и брзо наплате;

 • стара се да се судске таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима непоштовања обавезе плаћања;

 • стара се да се наплате таксе и трошкови поступка који су били предујмљени из буџетских средстава;

 • прикупља податке потребне за брисање или опозивање условне осуде;

 • води посебну евиденцију о роковима у хитним предметима (притворски, извршења пре правноснажности, привремене мере и сл.);

 • води списак вештака задужених предметима у одређеној материји, списак предмета у којима се поступци воде на језицима националних мањина, списак предмета корупције и сл.;

Поред тога, председник суда може наредити да се поред напред наведених послова, у писарници самостално обављају и друге радње и послови. Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице, који истовремено може водити и послове појединих организационих јединица писарнице.

Послове управитеља писарнице Вишег суда у Неготину обавља Дијана Филиџановић, контакт телефон 019/542-366

Запослени који обављају послове писарнице старају се да се са предметима поступа правилно, уредно и на време, а нарочито да се поштују сви прописани или одређени рокови, да се отклони све што би сметало благовременом поступању судије у предмету, да судији на време буду предати сви предмети у рад чим стигне какав поднесак или извештај по коме треба донети одлуку, или предузети неку другу радњу.

Запослени, који обавља послове писарнице, може указати судији или судијском помоћнику на протек појединих рокова или на поједине техничке грешке и сл.
Управитељ писарнице сваког месеца извештава председника суда о одлукама које нису израђене, а законски рок је истекао. О оваквим случајевима се у судској управи води посебна евиденција за сваког судију.

3.7. Рачуноводство

Рачуноводство суда обавља све послове из области рачуноводства, књиговодства, економата, у складу са законским прописима.
Радом организационе јединице руководи
шеф рачуноводства Варадинка Никић, контакт телефон 019/542-391

3.8. Дактилобиро

У оквиру дактилобироа обављају се сви послови везани за вођење записника на рочиштима и претресима, куцање одлука, дописа, вршење преписа, као и остали административни послови неопходни за правилно пословање Суда, уз поштовање Судског пословника.

Радом ове организационе јединице руководи шеф дактилобироа Маја Станојевић, контакт телефон је 019/542-366

3.9. Техничка служба

У техничкој служби обављају се послови, који се односе на обезбеђење лица из зграде Суда, послови заштите од пожара, одржавање зграде и хигијене у згради Суда, послови достављања судских писмена странкама и осталим учесницима у судском поступку, послови на службеном превозу лица и слични послови.
Руководилац правосудне страже и противпожарне заштите је
Бреговљановић Драган, контакт телефон је 019/542-391

3.10. Служба за информатику и аналитику

У Служби за информатику и аналитику обављају се послови који се односе на успостављање и одржавање информационо-комуникационих технологија и електронску обраду података, складиштење и пренос информација у Суду. Радом службе руководи Горан Милосављевић, систем администратор, а послове техничара за ИТ подршку обавља Милош Нинић.

 

   

Виши суд у Неготину, Трг Стевана Мокрањца бр.1,19300 Неготин, e-mail: uprava@ne.vi.sud.rs

Дизајн © ИТ Служба Вишег Суда у Неготину. Сва права задржана