Izveštaji >

   Nadležnost >

   Organizacija >

   Obrasci >

   Obaveštenja >

   Uzbunjivači >

 

 

Tok predmeta

 

Organizacija

SUDIJE

Odlukom Visokog saveta sudstva o izboru sudija na stalnu funkciju u sudovima opšte i posebne nadležnosti za sudije Višeg suda u Negotinu izabrano je ukupno 6 sudija i to:

1. sudija Dragica Singurilović, koja je odlukom Narodne skupštine RS postavljena za ppredsednika suda počev od 23.10.2019.godine
2. sudija Julijana Mogoš-Živković, zamenik predsednika suda, raspoređena u krivičnoj materiji i kao sudija prema maloletnim licima u pripremnom postupku i kao predsednik veća za maloletnike i sudija za prethodni postupak
3. sudija Ljiljana Zarić raspoređena u krivičnoj materiji
4. sudija Dušan Caranović raspoređen u krivičnoj materiji
5. sudija Slađana Marković raspoređena u građanskoj materiji
6. sudija Ljubica Nikić raspoređena u građanskoj materiji

SUDIJE POROTNICI

Zakonom o sudijama ("Sl.gl.RS" br.116/2008,104/2009) propisano je da za sudiju porotnika može biti imenovan punoletni državljanin republike Srbije koji je dostojan f-je sudije porotnika.

Pri imenovanju vodi se računa o polu, starosti, zanimanju i društvenom položaju kandidata, o zvanju, stručnosti i sklonosti ka pojedinim vrstama sudskih stvari.

Sudija porotnik imenuje se na 5 godina i može biti ponovo imenovan, a imenuje ga Visoki savet sudstva, na predlog ministra nadležnog za pravosuđe.

ZA sudiju porotnika može biti imenovano punoletno lice koje, u momentu imenovanja ima manje od sedamdeset godina života.

Sudija porotnik ne može biti advokat ni pružati usluge i stručne savete uz naknadu, a sa funkcijom sudije porotnika nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji su oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štetni po ugled suda

Sudija porotnik ima pravo na naknadu troškova nastalih na funkciji, naknadu za izgubljenu zaradu i pravo na nagradu. Uslove i visinu naknade i nagrade propisuje Visoki savet sudstva.

Za Viši sud u Negotinu izabrano je 12 sudija porotnika.

ZAPOSLENI

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Negotinu trenutno je sistematizovano ukupno 17 radnih mesta i 28 zaposlenih.

Radni zadaci i poslovi obavljaju se u okviru sledećih organizacionih jedinica:

 1. Sudska uprava

 2. Pisarnica

 3. Računovodstvo

 4. Daktilo-biro

 5. Tehnička služba

 6. Odeljenje za informatiku i analitiku

3.1. Organizaciona struktura grafički prikaz

Organizacija

3.2. Predsednik suda

Ovlašćenja i dužnosti Predsednika suda regulisana su Zakonom o sudijama, Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom.Predsednik suda predstavlja sud, rukovodi sudskom upravom, odgovoran je za pravilan i blagovremen rad suda, a pojedine poslove sudske uprave Predsednik suda može poveriti zameniku Predsednika suda ili predsednicima odeljenja. Predsednik suda ne može poveriti odlučivanje o pravima sudija na osnovu rada, utvrđivanje godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanje o radnim odnosima sudskog osoblja u slučaju kada je to zakonom određeno, kao i o udaljenju sudije i sudije porotnika sa dužnosti.

Predsednik suda ovlašćen je da:zahteva zakonitost, red i tačnost u sudu, nalaže otklanjanje nepravilnosti i sprečava odugovlačenje u radu,određuje branioce po službenoj dužnosti po azbučnom redu sa liste advokatakoje dostavlja advokatska komora,stara se o održavanju nezavisnosti sudija i ugledu suda i vrši druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom.

Predsednik suda se stara o sprovođenju i pravilnoj primeni Sudskog poslovnika,izdavanjem naredbi i upustava, čiju primenu nadzire Ministarstvo pravde, preko lica ovlašćenog za nadzor. Predsednik suda nadzire rad sudskih odeljenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanjeduže traje, pribavljanjem izveštaja i na drugi pogodan način.

Predsednik neposredno višeg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu nižeg suda, datraži obaveštenja o primeni propisa, toku postupka, te izveštaje i druge potrebne podatke o radu nižeg suda, kao i da organizuje obilaske nižih sudova sa svog područja.

U poslovima sudske uprave Predsedniku pomaže sekretar suda, koji je samostalan u poslovima koji su mu povereni odlukom Predsednika suda, u skladu sa Sudskim poslovnikom.

3.3. Sudska uprava

Poslovima sudske uprave u smislu Zakona o uređenju sudova i sudskog poslovnika rukovodi predsednik suda, sudija Dragica Singurilović, kontakt telefon 019/542-366

Zamenik predsenika suda je sudija Julijana Mogoš-Živković.

Poslove sekretara suda obavlja samostalni savetnik, Ljiljana Mirić, kontakt telefon 019/542-366

Poslove administrativno-tehničkog sekretara obavlja Danijela Petković-Petrović, koja obavlja poslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Postupak prema maloletnim licima

Kao sudija prema maloletnim licima u pripremnom postupku i kao predsednik veća za maloletnike postupa sudija Julijana Mogoš-Živković.

3.4. Sudska odeljenja

Sudije su raspoređene radi obavljanja poslova u sledeća odeljenja:

1. Krivično odeljenje,
2. Građansko odeljenje,
3. Odeljenje sudske prakse.
4. Odeljenje za postupanje po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

3.4.1. Krivično odeljenje

U ovom Odeljenju postupaju sudije: DRAGICA SINGURILOVIĆ, LJILJANA ZARIĆ, DUŠAN CARANOVIĆ i JULIJANA MOGOŠ-ŽIVKOVIĆ.

Predsednik ovog odeljenja je sudija Ljiljna Zarić, kontakt telefon 019/542-366, a zamenjuje je sudija .Dušan Caranović

U okviru krivičnog odeljenja formirana su četiri krivična veća.
Predsednik prvog krivičnog veća je sudija Dragica Singurilović.
Predsednik drugog krivičnog veća je sudija Ljiljana Zarić.
Predsednik trećeg krivičnog veća je sudija Dušan Caranović.
Predsednik četvrtog krivičnog veća je sudija Julijana Mogoš-Živković

Predsednici navedenih krivičnih veća postupaju u prvostepenim krivičnim predmetima, u drugom stepenu o žalbama na odluke Osnovnog suda u određivanju mera obezbeđenja prisustva okrivljenog, krivičnim predmetima u kojima sud rešava van glavnog pretresa, kao i po svim drugim krivičnim predmetima iz upisnika ovoga suda, pri čemu je obezbeđena njihova podjednaka opterećenost.

U slučaju procesnih smetnji za postupanje sudija iz građanskog odeljenja, sudije krivičnog odeljenja postupaju i u predmetima građanskog odeljenja.

Sudija ovog odeljenja, Dušan Caranović, učestvuje i u veću za rehabilitaciju.

Dežurstvo u istrazi van radnog vremena obavljaju sve sudije ovog odeljenja kao i predsednik suda, po posebnom rasporedu.

Za sudiju za prethodni postupak određen je sudija Tomislav Milojković, koji po potrebi postupa i u postupcima u krivičnim predmetima po žalbama na odluke osnovnog suda o određivanju mera obezbeđenja prisustva okrivljenog, krivičnim predmetima u kojima sud rešava van glavnog pretresa, kao i po svim drugim krivičnim predmetima iz upisnika ovog suda.

3.4.2. Građansko odeljenje

U ovom odeljenju postupaju sudije SLAĐANA MARKOVIĆ I LJUBICA NIKIĆ.

Predsednik ovog odeljenja je sudija Slađana Marković , kontakt telefon 019/542-391, a zamenjuje je sudija Ljubica Nikić.

U okviru građanskog odeljenja formirana su dva veća.
Predsednik prvog građanskog veća je sudija Slađana Marković.
Predsednik drugog građanskog veća je sudija Ljubica Nikić.

Predsednici navedenih građanskih veća postupaju u prvostepenim predmetima, parničnim predmetima po žalbama iz nadležnosti suda i svim ostalim predmetima iz upisnika građanskih predmeta suda, pri čemu je obezbeđena njihova podjednaka opterećenost.

U slučaju procesnih smetnji za postupanje sudija iz krivičnog odeljenja, sudije građanskog odeljenja postupaju i u predmetima krivičnog odeljenja.

Sudije ovog odeljenja učestvovuju u veću za rehabilitaciju, zajedno sa sudijom krivičnog odeljenja, Dušanom Caranovićem, pri čemu je obezbeđena njihova podjednaka opterećenost.

3.4.3. Odeljenje sudske prakse

U ovom odeljenju postupaće sudija Ljubica Nikić za oblast građanske materije i oblast zaštita prava na suđenje u razumnom roku, i sudija Dušan Caranović za oblast krivične materije, s tim što ovim odeljenjem rukovodi sudija Ljubica Nikić , kontakt telefon 019/542-366.

Odeljenje sudske prakse najmanje jednom u šest meseci vrši analizu sudske prakse po sudskim odeljenjima.

3.4.4. Odeljenje za postupanje po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Za odlučivanje o prvostepenoj zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, određene su sudije Slađana Marković, Ljubica Nikić, Novica Stoilković i Dušan Caranović.

Predsednik ovog odeljenja je sudija Slađana Marković, kontakt telefon 019/542-366, a zamenjuje je sudija Ljubica Nikić

3.5. Sudijski pomoćnici i pripravnici

Sudijski pomoćnk DANICA FANCIKIĆ i NADEŽDA TODOROVIĆ pomažu sudijama krivičnog i građanskog odeljenja.

Pripravnici će obuku sprovoditi po programu sudijskih pripravnika, a za praćenje obuke je određen sudija Dušan Caranović.

SUDSKA PISARNICA

Administrativni i tehnički poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedištu suda. Ako je to celishodnije, pojedini poslovi mogu se obavljati i u sudskim jedinicama, odnosno u odeljenjima izvan sedišta suda.

Pisarnica samostalno:

 • stavlja potvrdu pravnosnažnosti i izvršnosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije;

 • overava potpise, rukopise i prepise, osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu;

 • daje usmena i pismena obaveštenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa;

 • prima u obliku službene beleške kratka saopštenja, izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promeni adrese, mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vraćena ili kad u njima nije naznačen dan dostave i slično;

 • požuruje u slučajevima kada po nalozima nije postupljeno u određenim rokovima i kada za požurivanje nije potrebna odluka sudije;

 • pregleda pismena i ukazuje strankama na nedostatke u skladu sa svojim ovlašćenjima;

 • preduzima odgovarajuće mere da se novčane kazne, troškovi postupka i oduzeta imovinska korist, posle izdate naredbe suda, uredno i brzo naplate;

 • stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slučajevima nepoštovanja obaveze plaćanja;

 • stara se da se naplate takse i troškovi postupka koji su bili predujmljeni iz budžetskih sredstava;

 • prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude;

 • vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski, izvršenja pre pravnosnažnosti, privremene mere i sl.);

 • vodi spisak veštaka zaduženih predmetima u određenoj materiji, spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina, spisak predmeta korupcije i sl.;

Pored toga, predsednik suda može narediti da se pored napred navedenih poslova, u pisarnici samostalno obavljaju i druge radnje i poslovi. Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice, koji istovremeno može voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice.

Poslove upravitelja pisarnice Višeg suda u Negotinu obavlja Dijana Filidžanović, kontakt telefon 019/542-366

Zaposleni koji obavljaju poslove pisarnice staraju se da se sa predmetima postupa pravilno, uredno i na vreme, a naročito da se poštuju svi propisani ili određeni rokovi, da se otkloni sve što bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu, da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad čim stigne kakav podnesak ili izveštaj po kome treba doneti odluku, ili preduzeti neku drugu radnju.

Zaposleni, koji obavlja poslove pisarnice, može ukazati sudiji ili sudijskom pomoćniku na protek pojedinih rokova ili na pojedine tehničke greške i sl.
Upravitelj pisarnice svakog meseca izveštava predsednika suda o odlukama koje nisu izrađene, a zakonski rok je istekao. O ovakvim slučajevima se u sudskoj upravi vodi posebna evidencija za svakog sudiju.

3.7. Računovodstvo

Računovodstvo suda obavlja sve poslove iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, ekonomata, u skladu sa zakonskim propisima.
Radom organizacione jedinice rukovodi šef računovodstva Varadinka Nikić, kontakt telefon 019/542-391

3.8. Daktilobiro

U okviru daktilobiroa obavljaju se svi poslovi vezani za vođenje zapisnika na ročištima i pretresima, kucanje odluka, dopisa, vršenje prepisa, kao i ostali administrativni poslovi neophodni za pravilno poslovanje Suda, uz poštovanje Sudskog poslovnika.

Radom ove organizacione jedinice rukovodi šef daktilobiroa Maja Stanojević, kontakt telefon je 019/542-366

3.9. Tehnička služba

U tehničkoj službi obavljaju se poslovi, koji se odnose na obezbeđenje lica iz zgrade Suda, poslovi zaštite od požara, održavanje zgrade i higijene u zgradi Suda, poslovi dostavljanja sudskih pismena strankama i ostalim učesnicima u sudskom postupku, poslovi na službenom prevozu lica i slični poslovi.
Rukovodilac pravosudne straže i protivpožarne zaštite je Bregovljanović Dragan, kontakt telefon je 019/542-391

3.10. Služba za informatiku i analitiku

U Službi za informatiku i analitiku obavljaju se poslovi koji se odnose na uspostavljanje i održavanje informaciono-komunikacionih tehnologija i elektronsku obradu podataka, skladištenje i prenos informacija u Sudu. Radom službe rukovodi Goran Milosavljević, sistem administrator, a poslove tehničara za IT podršku obavlja Miloš Ninić.

 

   

Viši sud u Negotinu, Trg Stevana Mokranjca br.1, 19300 Negotin, e-mail: uprava@ne.vi.sud.rs

Design © IT Služba Višeg Suda u Negotinu. Sva prava zadržana